Statut

 Program

 Zarząd

 Kontakt

 Aktualnośći

Galeria
 
 
 KORONA
Powered by AUT-Tech

KLUB POLSKI KORONA

STATUT STOWARZYSZENIA

KLUB POLSKI "KORONA"


deklaracja członkowska
ZAPIS PRAWNY STATUTU STOWARZYSZENIA
Rozdział:  
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Polski "KORONA" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. § 2. Stowarzyszenie jest zawiązane dla realizacji celów podanych w Rozdziale 2 niniejszego Statutu. § 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Ratowice. Terenem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej. § 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu. § 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Rozdział 2. Cele i środki działania
§ 8. Celami Stowarzyszenia są: 1. Pobudzanie inicjatyw o charakterze społecznym i kulturalnym. 2. Promowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. 3. Aktywny udział członkow Stowarzyszenia w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym środowiska, regionu i kraju. 4. Wspołpraca i wymiana kulturalna ze środowiskami polskiej emigracji. 5. Wspołpraca ze stowarzyszeniami zagranicznymi realizującymi podobne cele statutowe. § 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 1. Organizację spotkań, odczytow, dyskusji. 2. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, zabaw, festynow itp. 3. Zgłaszanie inicjatyw do władz administracyjnych wszystkich szczebli. 4. Wspieranie kandydatow realizujących cele Stowarzyszenia w wyborach samorządowych. 5. Powoływanie stuktur wewnętrznych np. sekcji, koł, oddziałow lokalnych itp. § 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Rozdział 3. Członkowie
§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. § 12. Stowarzyszenie posiada członków: - zwyczajnych, - wspierających, - honorowych. § 13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, której przysługuje pełnia praw obywatelskich. § 14. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. § 15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. § 16. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. § 17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. § 18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Radę na wniosek Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział 4. Prawa i obowiązki członkow
§ 19. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 1. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 2. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.. 3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. § 20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Regularnego opłacania składek. § 21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. § 22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. § 23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich § 24. Utrata członkostwa następuje na skutek: 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 2. Śmierci członka. 3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 4. Wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 5. Notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia. 6. Nie płacenia składek. 7. Wykluczenia przez Zarząd, na pisemny wniosek conajmniej 1/10 liczby członków; 8. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. § 25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział 5. Władze Stowarzyszenia
§ 26. Władzami Stowarzyszenia są: - Walne Zgromadzenie Członków, - Rada Klubu, - Zarząd Klubu, - Komisja Rewizyjna. § 27. 1. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnymi lub jawnym bezwzględną większością głosów. 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić, bez przerwy, nie dłużej niż dwie, następujące po sobie, kadencje. § 28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Rozdział 6. Walne Zgromadzenie Członkow
§ 29. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. § 30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania. § 31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. § 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne lub jawne. § 33. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia, 2. Uchwalanie zmian statutu, 3. Wybór i odwoływanie Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej. 4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej. 5. Uchwalanie Regulaminu Rady. 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Rozdział 7. Rada Klubu
§ 34. Rada Klubu działa pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Stowarzyszenia. Rada Klubu jest powoływana jeżeli liczba członkow Stowarzyszenia przekroczy 50 osob. Do chwili powołania Rady jej właściwości przysługują Walnemu Zgromadzeniu Członkow. Rada Klubu liczy od 11 do 51 osob. § 35. Do właściwości Rady Klubu należy: 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 2. Uchwalanie budżetu. 3. Uchwalanie Regulaminu Zarządu. 4. Wybor i odwołanie Prezesa i pozostałych członkow Zarządu Klubu ze swojego grona. 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia. 7. Rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu. 8. Wnioskowanie zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków. 9. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. § 36. W razie, gdy skład Rady Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Rady. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Rady.
Rozdział 8. Zarząd Klubu
§ 37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. § 38. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza. § 39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. § 40. Do właściwości Zarządu należy: 1. Realizacja celów Stowarzyszenia 2. Sporządzanie planów pracy i budżetu. 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia. 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 6. Zwoływanie posiedzeń Rady oraz Walnego Zgromadzenia Członkow. 7. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej. 8. Przyjmowanie i skreślanie członków.
Rozdział 9. Komisja Rewizyjna
§ 41. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. § 42. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członkow, w tym: Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza. § 43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia 2. Składanie wniosków z kontroli na posiedzeniach Rady Klubu i Walnym Zgromadzeniu Członków. 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Rady i Zarządu. 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia. 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Rozdział 10. Majątek i fundusze
§ 44. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 1. Ze składek członkowskich. 2. Z darowizn, spadków, zapisów. 3. Z dochodów z własnej działalności statutowej. 4. Z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia. 5. Dotacji i ofiarności publicznej. § 45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. § 46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
Rozdział 11. Postanowienia końcowe
§ 48. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych uprawnionych do głosowania. § 49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. § 50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Ratowice, dnia 2 grudnia 2001 roku.
...volenti nihil difficile.


Statut.doc